Jian Wei

Jian Wei is principal, Deloitte Consulting LLP.