Wu Zhongping, Liu Kun, Lei Xiao, Wu Qiong, Li Juan and Wang Lei, China Three Gorges Corp.